07 bước bán hàng cơ bản

BHCB

Liên hệ

Một người kinh doanh cần có tư duy đúng về việc bán hàng. Người bán hàng cần có một quy trình bán hàng mà trong đó khách hàng được tiếp cận từ lúc chưa có nhu cầu cho đến khi họ chính thức trở thành đối tác hay khách hàng tiềm năng của bạn.