Become a Leader

LV3BAL

3,000,000 đ

Become a Leader là khoá đào tạo giúp giải quyết hơn 90% các vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp phải về kỹ năng lãnh đạo con người và đội ngũ.