Định hướng thành công tại DStore

KASH

Liên hệ

Mô hình KASH là mô hình được nâng cấp từ mô hình KSA (còn có tên gọi là mô hình ASK). KASH là viết tắt của Knowledge (Kiến thức), Attitudes (Thái độ), Skills (Kỹ năng) và Habits (Thói quen).