Sản phẩm

Sản phẩm

Foundation For Sale

100 239

Liên hệ

PERSONAL BRANDING

100 314

499,000 đ

Quản lý nhóm nhỏ

100 477

Liên hệ

The StartUp

1000 536

4,000,000 đ

Become a Leader

1000 735

3,000,000 đ

Skill 1 - khởi nghề 01

1000 763

1,000,000 đ

Skill 2 - khởi nghề 02

100 659

3,000,000 đ

Skill 3 - khởi nghề 03

100 603

5,000,000 đ

Quản lý thời gian

100 493

Liên hệ

Tin học văn phòng

100 374

Liên hệ

OKRs

100 320

Liên hệ

P-PDCA

100 379

Liên hệ

Quản lý tài chính

100 504

Liên hệ

Quản lý nhân sự

100 431

Liên hệ

Facebook