Sản phẩm

Sản phẩm

Foundation For Sale

100 69

Liên hệ

PERSONAL BRANDING

100 188

499,000 đ

Quản lý nhóm nhỏ

100 274

Liên hệ

The StartUp

1000 360

4,000,000 đ

Become a Leader

1000 492

3,000,000 đ

Skill 1 - khởi nghề 01

1000 444

1,000,000 đ

Skill 2 - khởi nghề 02

100 448

3,000,000 đ

Skill 3 - khởi nghề 03

100 416

5,000,000 đ

Quản lý thời gian

100 266

Liên hệ

Tin học văn phòng

100 234

Liên hệ

OKRs

100 209

Liên hệ

P-PDCA

100 206

Liên hệ

Quản lý tài chính

100 257

Liên hệ

Quản lý nhân sự

100 241

Liên hệ

Facebook