Sản phẩm

Sản phẩm

Foundation For Sale

100 158

Liên hệ

PERSONAL BRANDING

100 242

499,000 đ

Quản lý nhóm nhỏ

100 334

Liên hệ

The StartUp

1000 425

4,000,000 đ

Become a Leader

1000 611

3,000,000 đ

Skill 1 - khởi nghề 01

1000 581

1,000,000 đ

Skill 2 - khởi nghề 02

100 529

3,000,000 đ

Skill 3 - khởi nghề 03

100 508

5,000,000 đ

Quản lý thời gian

100 357

Liên hệ

Tin học văn phòng

100 283

Liên hệ

OKRs

100 259

Liên hệ

P-PDCA

100 267

Liên hệ

Quản lý tài chính

100 357

Liên hệ

Quản lý nhân sự

100 339

Liên hệ

Facebook