Ứng dụng giọng nói, ngôn từ vào giao tiếp, thuyết trình và bán hàng

UDGN

1,600,000 đ

Ngôn từ và giọng nói chứa một sức mạnh vô biên. Để thành công và thuận lợi trong cuộc sống thì chúng ta phải biết cách làm chủ sức mạnh ấy.